AZ ÖNRENDELKEZÉSRŐL

Az önrendelkezés joga, mint természetes jog -minden más szabadságjognak az alapja. Ezt számtalan ENSZ, Európai tanácsi és EBEÉ-határozat is megerősíti. Az önrendelkezési jog írott nemzetközi joggá akkor vált ,amikor 1977-ben hatályba lépett az ENSZ Közgyűlése által elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya.

Ezen okmányok első cikkelye így szól:

Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket és szabadon biztosítják gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésüket.

E jog kötelezző jellegű - jus cogens- ami azt jelenti, hogy ezt a jogot nem csak be kell tartani, hanem erről a jogról le sem lehet mondani. Minden szerződés ami megszegi ezt a jogot SEMMIS! Mindenütt, ahol népszavazás nélkül új határokat húztak, megsértették az alapvető önrendelkezési jogot, Az Egyesült Államok emiatt nem ratifikálta a Trianoni szerződést.

Az önrendelkezési jog a nép akaratán alapul. A nép akaratát hivatalos vagy belső népszavazással meg kell állapítani és ki kell nyílvánítani. 

Állásfoglalás a székely nép önrendelkezési jogáról

Az I. Székely-Magyar Világtalálkozó részvevői Zárónyilatkozatukban megállapították, tudomásul vették és megerősítették, hogy a székelység önálló népként határozza meg magát.

Ahhoz, hogy ne kisebbségként, ne népcsoportként, hanem népként határozza meg magát, a székelységnek több számottevő körülmény erősíti meg jogát:

1. A székelység rendelkezik saját nyelvvel, amely a magyar nyelv.

2. A székelység a világ azon kevés népének egyike, amely ősidők óta folyamatosan saját írással, a székely rovásírással rendelkezik.

3. A székelység önálló és kiforrott jogrenddel rendelkezik, amely a sajátos örökösödési jogtól, a közösségek életét szabályozó jogon keresztül a saját alkotmányig, a Székely Constitutioig terjed. Az Európa egyik első számú jogállamának nevezhető Magyar Királyságon belül is, a székelység teljesen önálló, saját jogrend szerint élt, amely az állam jogrendjéhez a Comes Siculorum, a Székelyek grófjának jogintézményén keresztül kapcsolódott.

4. Az 1509-ben Székelyudvarhelyen elfogadott Székely Constitutio a világot két évszázaddal megelőzve, először foglalta törvénybe a személy sérthetetlenségét, mely szerint székely embert, hatályos bírói ítélet híján tilos fogva tartani. Ugyancsak szentesítette Székelyföld területén a szabad kereskedelmet. A székelyek lakta területet, a Székelyföldet jelentős jogkörökkel rendelkező székekre bontotta. A székelyek székek szerinti területi-jogi szerveződését a XXI. századi, integrálódó Európa a székiség, azaz a subszidiaritás elvében élteti tovább.

5. A székely nép ősnép. Különböző dokumentumaiban a székelyég ezredéve szkítának nevezi magát. A szkítákat az ókori görögök is ősnépnek nevezték. A székelység ősiségét elismerte és méltányolta a legújabb kori európai magyar államot megalapító Árpád-ház dinasztia is, amely minden székely embert születésénél fogva nemesnek nyilvánított, a Magyar Királyság egész területén.

6. A székelység ősidők óta saját maga által folyamatosan és máig többségben lakott területtel rendelkezik. A Székelyföld örök! konferencián több dolgozat egybecsengően vettette fel és bizonyította, hogy a székelység 8000 éve folyamatosan él saját területén, a Kárpát-medencében. A közelmúlt évtizedeiben lezajlott erőszakos román kolonizációs kísérletek ellenére a Székelyföldön, - egy Szlovénia nagyságát megközelítő területen - közel 800 000 székely él, 76%-os többségben.

7. A székelység szabad emberek közössége, amely bizonyítottan képes volt önmagát megszervezni, saját életét önkormányzattal működtetni. Az isteni teremtés szándékával egybecsengően cselekszik a székelység, amikor népként fogalmazza meg magát, és amikor megfogalmazza önrendelkezési igényét.

Amint azt az Egyesült Nemzetek Szervezetének több elfogadott dokumentuma is kinyilvánítja, a népeket elvitathatatlanul megilleti az önrendelkezési jog.

A székely népnek, mint nemzetközi jogalanynak joga van saját nemzetközi státusát, népfogalmát önállóan definiálni, s ehhez kapcsolódó jogképességét kinyilvánítani.

Szeged -Vértó, 2010. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napjánÖnrendelkezésről szóló ajánlott anyagok


 A Kárpát-medence keleti szegletében, Székelyföldön történelmi hagyománya van az önrendelkezésnek. A határt őrző székely katonák falutörvényekben szabták meg az élet "rendjét". A rendtartó székely falut működtető helyi törvények és szokások nem csupán gátat, hanem szabadságot és egyben biztonságot nyújtottak a falu lakóinak. Az Imreh István történész munkásságát bemutató film már feledésbe süllyedt krónikák felelevenítése. A film megeleveníti a hajdani falutörvényeket, példaként nyújtva át azokat a jelenkor székelyföldi önrendelkzési törekvéseihez.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás vs Rétvári Bence: "A székely önrendelkezés közös ügyünk" (2013-10-29)

A Székelyek Világszövetsége Borsos Géza elmondott szövegével 100%-ban egyetért. 

A Székelyek jogi genocídiuma